Privacy- en cookieverklaring

Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer je informatie aanvraagt, Nick en Simon tientje aanschaft, zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of op een andere manier contact met ons hebt, leggen wij je gegevens vast. Wij zijn aan te merken als de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij gebruiken jouw gegevens voor de uitvoering van onze activiteiten die gelet op onze doelstelling gebruikelijk zijn, voor fondsenwerving en om je op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen en activiteiten, alsmede voor het behandelen van geschillen en accountantscontrole. Je gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hier genoemde doeleinden.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, die als bewerkers uitsluitend namens ons en in onze opdracht zullen optreden. Daarbuiten zullen wij jouw gegevens niet verspreiden aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Koninklijke Joh. Enschedé draagt zorg voor of ziet toe op een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van systemen waarin jouw gegevens worden opgeslagen. Zo stellen we zeker dat je gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Wij werken alleen samen met partijen die het Bel-me-niet Register in acht nemen.

Opt-in principe

Via deze site kun jij je abonneren op onze maandelijkse nieuwsbrief en informatiematerialen aanschaffen. Dit gebeurt via het opt-ip principe. We zullen je nooit ongevraagd boodschappen verzenden, tenzij je vooraf toestemming geeft. Aan- en afmelden kan via diverse kanalen. In elke nieuwsbrief is een link opgenomen waarmee jij je kunt afmelden.

Veiligheid

Koninklijke Joh. Enschedé heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking, conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van toepassing is.

Je betaalgegevens zijn beveiligd door het gebruik van Secure Sockets Layer (SSL). Dit is een technologie om een internetverbinding veilig te houden en (gevoelige) data te beschermen tussen twee systemen, om zo te voorkomen dat criminelen of andere kwaadwillenden deze informatie kunnen lezen of aanpassen. SSL zorgt ervoor dat de data die verstuurd worden tussen de gebruiker en de website of tussen systemen wordt versleuteld en zo onleesbaar wordt gemaakt.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor Koninklijke Joh. Enschedé de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Recht op inzage en correctie

Je hebt het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in je persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Indien een dergelijk verzoek betrekking heeft op iemand jonger dan 16 jaar dan dient een het verzoek door de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger) te worden gedaan. De reactie zal dan ook worden gestuurd naar de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger).

Je verzoek kun je per brief of email, onder vermelding van naam, adres, woonplaats en telefoonnummer en/of e-mailadres, kenbaar maken aan Koninklijke Joh. Enschedé, PO Box 114, 2000 AC Haarlem of [email protected].

Wijzigingen

Koninklijke Joh. Enschedé behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Vragen

Vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact met ons op.

Koninklijke Joh. Enschedé
Palletweg 78
2031 DC Haarlem
The Netherlands

Tel 023 5184444
E-mail: [email protected]

 

 

To help you better and more personally, we use cookies and similar techniques. If you continue on our website, we assume that you are happy with it. Knowing more? Then read our privacy policy.